Všeobecné obchodní podmínky

 INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 OZ

Milé ženy, milí muži,
Těší nás, že zvažujete zakoupení naší služby či produktu. Vše pro Vás připravujeme pečlivě a s láskou. Abychom vyhověli české legislativě, prosíme Vás o pročtení následujícího textu. Koupí naší služby či produktu potvrzujete, že jste se se Všeobecnými obchodními podmínkami seznámili, rozumíte jim a souhlasíte s nimi. Děkujeme Jana a Eli

Článek 1: Obecné ustanovení

 1. Provozovatelem stránek www.sestinedelibezobav.cz je Mateřská péče Moms and babies, sro., Dlouhá 363, Tehov 251 01, ICO: 040 43 740, zastoupená její jednatelkou Mgr. Janou Uher.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny služby a produkty poskytované přes web www.sestinedelibezobav.cz (dále jen: provozovatel/prodávající) a veškeré dohody mezi provozovatelem a klienty.
 3. Služby a produkty (zboží) jsou specifikované v popisu zboží na webovém rozhraní www.sestinedelibezobav.cz
 4. Všechny online vzdělávací produkty podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
 5. Všechny produkty a služby uvedené na webu www.sestinedelibezobav.cz slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkováváme jsou pouze návody a doporučení, a nejsme jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, správnosti provedení, možností, znalostí, schopností, obětavosti, aktuálního stavu dítěte, stresového faktoru apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. 
 6. Odmítnutí těchto podmínek může být učiněno pouze výslovným písemným vyjádřením.
 7. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: www.sestinedelibezobav.cz

Článek 2: Smlouva

 1. Smlouvy mezi provozovatelem a klientkou je dosaženo objednáním zboží tedy odesláním objednávky. Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Koupit “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 2. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 3. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi či jeho dětech, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5.  Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 6.  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.
 8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
 9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

Článek 3: Ceny a platby

 1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 2. U vybraných produktů prodávajícího je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.
 3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 
 4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.
 5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o.
 6. Platba je jednorázová. 

Článek 4: Dodací podmínky

 1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
 2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
 3. V případě zboží či dárkových předmětů provozovatel dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty či Zásilkovny dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

Článek 5: Zabezpečení a ochrana autorských práv

 1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou. 
 2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Článek 6: Vyšší moc

 1. Vyšší mocí, jak je uvedeno v tomto článku se rozumí jakákoli okolnost nebo událost, která provozovateli zcela nebo i částečně zabránila v plnění smlouvy.
 2. Mezi vyšší moc zahrnujeme zaneprázdnění v důsledku stávky, okupace společnosti a dalších akcí odborových organizací. Dále válka, hrozba války, nepokoje, dopravní zácpy, požáry, přírodní katastrofy, záplavy, a přerušení dodávek energií a vody.

Článek 7: Odstoupení od smlouvy a Stížnosti

 1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 2. Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 3. Odešlete žádost prosím emailem na info@sestinedelibezobav.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 4. Zboží či dárkové předměty doručte zpět na vlastní náklad na adresu Jana Uher, Dlouhá 363, Tehov, 251 01 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 5. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.
 6. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje: prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti, či porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka.

Článek 8: Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter dat, která kupující vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Jsou použita k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.
 2. Podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme osobní údaje najdete na naší stránce www.sestinedelibezobav.cz

Článek 9: Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními VOP.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 5. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 13. ledna 2021.